Спечелени проекти

Спечелени проекти:
     1. Националната програма “Училището – територия на учениците”:
             . Проект - “Заедно ще успеем”
             . Проект – “ Училище за всички”
     2. Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст
     3. Национална програма “Информационни и комуикационни технологии (ИКТ) в училище”
     4. Национална програма “С грижа за всеки ученик”
     5. Национална програма “Модернизация на материалната база
                 в училище”
     6. Оператевна програма “ Развитее на човешките ресурси”
. Проект – “ Мостове за диалог и доверие”