Нов път за нови таланти в преподаването

Целта на проекта е да привлече в училищата специалисти от различни професионални области, които все още нямат придобита преподавателска правоспособност, да ги обучи в рамките на иновативна магистърка програма и да осигури подкрепа за първите им две години в училище. Идеята е в образователния процес да бъдат ангажирани хора с новаторски дух, творчески подход, свежи идеи и желание за работа.

В 58. ОУ по проекта работят четирима учители през учебните 2016-2017 и 2017-2018 г.

Твоят час

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

В рамките на проекта в 58 ОУ функционират групи за запълване на пропуски и групи по интереси в областите български език, математика.

Подкрепа за равен достъп и личностно развитие

Проектът има за цел да изгради образователна среда за: разгръщане на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие и успешна реализация и социализация; по-високо качество и по-добър достъп до образование; ранна превенция на обучителни затруднения; включващо обучение на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП); включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение.

Национална програма “Осигуряване на съвременна образователна среда”

Чрез програмата се създават атрактивно обзаведени помещения за дейности по интереси и се осигуряват съвременни материали, книги и игри. Обновява се специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в съответствие с развиващите се съвременни нови технологии. Дава се възможност за практическо обучение в реална работна среда.

Безплатни закуски

58. ОУ "С. Румянцев" работи по два от проектите на Министерството на образованието за осигуряване на безплатни закуски – “Училищен плод” и “Училищно мляко”.