План програма по БДП

58. Основно училище „Сергей Румянцев“

гр.София; област София-град; община Столична; р-н Сердика;
ПК122558; кв. Орландовци;  ул:Железопътна N65

                                                                                                                                                                           Утвърдил:          

Директор: К.Мустайков

                              

ПЛАН-ПРОГРАМА

ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Обща информация за Плана за действие по безопасност на движението .

Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г., Планът за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и науката.

   Той обхваща първата година от действието на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г. и Плана за действие 2021-2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и представя в обобщен вид мерките за безопасност на движението по пътищата, обособени по стратегически цели и тематични направления.

В него целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от националната политика по БДП, а мерките са съотнесени спрямо ефекта на въздействието им, индикатора и срока по мярката и източника на информация за докладване на изпълнението на мярката, дефинирани от определените в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г. и Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година за съответните години от Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, както и при необходимост. Актуализацията е възможна с оглед конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за които има обективна необходимост да бъдат включени в Плана за действие съгласно годишните приоритети и оперативните цели на държавната политика по БДП.

Планът за действие се отчита по разработени от ДАБДП образци, приложени към Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ

1

No

2

Наименование на мярката

3

Ефект на мярката

4

Отговорник по мярката

5

Индикатор и срок по мярката, докладвани на заседания на ДОККПБДП и в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП

6

Източник на информация за докладване на изпълнението на мярката

1.1

Цел:

Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в

единна стратегическа рамка

1.1.1

Отчитане изпълнението на Плана за действие за БДП за предходната учебна година

Годишна отчетност на цялостната политика по

личностното развитие

Председател на училищна комисия по БДП

Годишен доклад

Срок: 15 септември

Класни ръководители

1.1.2

Разработване на годишен план-програма за БДП

Годишна плановост на мерки по БДП

Директор, комисия по БДП

ЩАБ за координация при природни бедствия, аварии, катастрофи и безопасност на движението на учениците

Актуализиран План за действие по БДП.

Срок: ежегодно

Годишна план-програма за БДП, представена от директора на училището.

1.1.3

Докладване на годишното изпълнение на държавната политика по БДП,ПС и РУО

Годишна отчетност на училищната политика по БДП - състояние на БДП, изпълнение на поставените стратегически цели, и приоритети от програмата на училището, свързани с БДП

Председател на училищна комисия по БДП,

Директор

Края на учебната година

Доклад за годишното изпълнение на училищната политика по БДП

1.1.4

Планиране и финансово осигуряване на мерки по БДП в рамките на бюджета на училището/

Планово и финансово обезпечаване на мерките на училищно ниво

Директор, главен счетоводител

Предвиждане на устойчиво финансиране на мерките по БДП

Срок: постоянен

Бюджетен разчет

Годишен доклад за изпълнение на мерките по БДП.

1.2

Цел:

Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за

различните аспекти от БДП

1.2.1

Прилагане на единна комуникационна стратегия по БДП.

Провеждане на целенасочена комуникационна и медийна политика.

Заместник-директор УД

Активна медийна политика.

Срок: постоянен.

Официална интернет страница на училището

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

2.1

Цел:

Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата

2.1.1

Оптимизирано обучение на учители, деца и ученици по БДП в системата на образованието в единна обща рамка:

подпомагане на учителите в прилагането на националната политика по обучение в областта на БДП;

- насоченост на БДП не само към придобиване на знания и разбиране на правилата за движение, но и към промяна на нагласите и мотивацията;

- практическа насоченост на уроците - да се провеждат не само в класната стая, но също така да включват обучение и опит на практика - както в защитена среда, така и в реални условия, адаптирани към ролята, която имат в системата за движение.

- осигуряване на механизъм за обратна връзка и оценка на ефективността от обучението по БДП.

Поставяне на темата във фокуса на обществен дебат

Директор,ЗДУД, класни ръководители

Изпълнени мерки за подобряване обучението на деца и ученици по БДП.

Срок: постоянен.

Докладвана от учителите информация – регулярно за заседания на ПС

2.1.2

Организиране и провеждане на извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието.

Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП.

Учители, класни ръководители

Извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието.

Срок: постоянен.

Докладвана от учителите информация – регулярно за заседания на ПС и годишно в годишния доклад

за изпълнение на политиката по БДП на директора.

2.1.3

Участие в състезания по БДП, национални, регионални и общински извънкласни инициативи за деца и ученици в системата на образованието, свързани с културата на движение по пътищата.

Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП.

ЗДУД, учители, класни ръководители

Изпълнени инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието.

Срок: постоянен.

Докладвана от учителите информация – регулярно за заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

2.1.3.1

Участие в Състезание по БДП

състезателна група:

учениците от 5 до 7 клас

учениците 0т 1 до 4 клас

Подпомага възпитаването и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност. Подкрепя учениците да могат да взимат самостоятелни и адекватни решения в различни ситуации на пътя, като осъзнават

действията си и носят пряка отговорност за това. Подпомага възпитаването на качества от значение за общото личностно развитие като информираност, култура в отношенията, съобразителност, уважение към общността и правилата. Чрез състезанието могат да се проследят и някои резултати на учениците, придобити в следствие на обучението по БДП.

ЗДУД, учители, класни ръководители

Организиране и проведена на състезания

Докладвана от учителите информация – регулярно за заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

2.1.4

Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца, свързан с учебна и/или извънучебна дейност в

системата на предучилищното и училищно образование.

Осигуряване на безопасен транспорт за учениците.

Усъвършенстване на контрола за безопасен превоз на деца и ученици в пътните превозни средства.

Директор, ЗДУД, комисия по БДП,

ЩАБ за координация при

природни бедствия, аварии, катастрофи и безопасност на движението на учениците

Изпълнени мерки за ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на

организиран превоз на деца.

Срок: постоянен.

Докладвана от учителите информация – регулярно за

заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора

2.1.5

Провеждане на кампании, насочени към деца и ученици.

Подготвени деца и ученици в областта на БДП.

Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с безопасността на движението по пътищата.

Директор, учители, класни ръководители

Изпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени към деца и ученици.

Срок: постоянен.

Докладвана от учителите информация – регулярно за заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

2.1.5.1

Провеждане на кампания „Пътят на първокласника“.

Определяне на най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно и идентифициране на препятствия и проблемни точки - за родителите на всички ученици на първата родителска среща са коментирани проблемите и

изискванията по пътната безопасност, включително и с участие на представители от Пътна полиция.

Директор, учители, класни ръководители

Изпълнени кампанийни дейности в областта на БДП, насочени към ученици от начален етап на основното образование

Срок:

15.09 – 30.09.

Докладвана от учителите информация – регулярно за заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

2.1.6

Активизиране на дейността на училищния щаб/комисия/ в развитието на средата за обучение по БДП и прилежащата пътна инфраструктура и организация на движението в непосредствена близост до училището.

Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни допълнителни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда, и оказване на помощ в случай на опасност.

Директор,

ЩАБ за координация при природни бедствия, аварии, катастрофи и безопасност на движението на учениците

Дейност на училищния щаб /комисия/

Срок: постоянен.

Отчети за дейността на щаба/комисията/

2.2

Цел:

Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП

2.2.1

Отбелязване на Деня на безопасността на движението по пътищата – 29 юни

Популяризиране на политиката за БДП.

ЗДУД, учители, класни ръководители

Организирано мероприятие

Срок: ежегодно- 29 юни

Докладвана от учителите информация – регулярно за заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

2.2.2

Отбелязване на Европейската седмица на мобилността, Международния ден за безопасност на движението по пътищата, Европейския ден без загинали на пътя/EDWARD, Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия и др.

Популяризиране на политиката за БДП.

Директор, Училищна комисия БДП, учители, класни ръководители

Организирани и проведени мероприятия – септември - ноември

Срок: ежегодно.

Докладвана от учителите информация – регулярно за заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

Съкращения:

ДАБДП –     Държавна агенция по БДП

  1. ДОККПБДП – Държавно – обществена консултативна комисия по проблемите на БДП
  2. EDWARD – Европейски ден без загинали на пътя