Прием в I клас 2023/2024 учебна година

 

Добре дошли в 58 ОУ "Сергей Румянцев" гр. София

клип снимка

 

 брошура снимка

 

Линк към СТОЛИЧНА ОБЩИНА

2023/2024

Утвърден училищен план-прием за учебната 2023/2024 година в 1. клас:

- 2 паралелки с по 24 ученици във всяка;

- 2 групи за целодневна организация на учебния ден /ЦОУД/.

Прием в I клас – учебна 2023/ 2024 година

До родителите на децата, кандидатстващи за прием в първи клас през учебната 2023/2024 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Напомням, че свободните места за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община ще бъдат обявени на 24.04.2023 г. на сайта на  ИСОДЗ, ПГУ и I клас.  Ще имате възможност в профила на детето да отбелязвате избираемите учебни часове, които бихте искали да изучава в I клас в съответното училище, както и организацията на учебния ден – целодневна или полудневна. Може да се заявяват кандидатури за повече от едно училище.

При възникнали въпроси, свързани с кандидатстването за прием на ученици в I клас пишете в модул „Обратна връзка“ в ИСОДЗ, ПГУ и I клас.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

            За новата учебна 2023/2024 година приемът отново ще се осъществява въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г.

С тази Наредба се определят редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, които се осъществяват чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път. В системата в рубриката „Календар“ е оповестен график на дейностите, свързани с приема в първи клас – https://kg.sofia.bg/#/calendar

На 24.04.2023 г. ще се обявят свободните места за I клас.

От 24.04.2023 г. до 18.00 ч. на 04.06.2023 г. ще се актуализират профили и ще се заявяват кандидатури. Всеки родител трябва да провери/създаде профил на детето си и да въведе правилно данните в системата. Може да се заявяват кандидатури за повече от едно училище.

На 05.06.2023 г. ще се обяви първо класиране на учениците в I клас.

Вашата информираност и прецизност в изпълнението на графика на дейностите са предпоставка за успешността на кампанията!

График на дейностите за прием на деца в първи клас в общинските училища за учебната 2023/2024 година

дата

дейности

24 април 2023 г.

Обявяване на свободните места за учебната 2023/2024 година

25 април - 4 юни 2023 г.

Актуализиране на профили и добавяне на кандидатури.

4 юни 2023 г.

Край на актуализацията на профилите и кандидатстването. Заключване на системата в 18:00 часа.

5 юни 2023 г

Публикуване на резултатите от първото класиране за учебната

2023/2024 г.

6, 7, 8, 9, 12, 14, 15 юни

2023 г

Записване на класираните първокласници

15 юни 2023 г

Край на записване на класираните деца до 17:00 часа

Елиминиране на незаписаните деца.

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15 юни 2023 г

Актуализиране на профили и добавяне на кандидатури за

второто класиране за учебната 2023/2024 г

16 юни 2023 г

Край на актуализацията на профилите. Заключване на системата в 17:00 часа.

Второ класиране за учебната 2023/2024 г. Публикуване на

резултатите от второ класиране.

19, 20, 21, 22 юни 2023 г

Записване на класираните деца

17, 18, 19, 20, 21, 22 юни

2023 г.

Актуализиране на профили и добавяне на кандидатури за

трето класиране за учебната 2023/2024 г

23 юни 2023 г.

Край на записване на класираните деца до 16:00 часа. Елиминиране на незаписаните деца. Край на актуализацията на профилите. Заключване на системата в 17:00 часа.

Трето класиране за учебната 202382024 г. Публикуване на

резултатите от трето класиране.

24, 25, 26, 27

Актуализиране на профили и добавяне на кандидатури за

четвърто класиране за учебната 2023/2024 г

26, 27 юни 2023 г.

Записване на класираните деца

28 юни 2023 г.

Край на записване на класираните деца до 16:00 часа.


Елиминиране на незаписаните деца. Край на актуализацията на профилите. Заключване на системата в 17:00 часа.

Четвърто класиране за учебната 2023/2024 г. Публикуване на

резултатите от класирането.

29 юни 2023 г.

Записване на класираните деца.

Актуализиране на профили и добавяне на кандидатури за текущи класирания.

30 юни 2023 г.

Край на записване на класираните деца до 16:00 часа. Елиминиране на незаписаните деца.

Актуализиране на профили и добавяне на кандидатури за

текущи класирания.

1 юли - 31 август 2023 г.

Актуализиране на профили и добавяне на кандидатури за текущи класирания.

Период без класирания.

1 септември 2023 г.

Край на актуализацията на профилите. Заключване на системата в 17:00 часа.

Текущо класиране. Публикуване на резултатите от класирането.

/Само при наличие на свободни места/

4 септември 2023 г.

Записване на класираните деца.

/Само при наличие на свободни места/

2, 3, 4 септември 2023 г.

Актуализиране на профили и добавяне на кандидатури.

/Само при наличие на свободни места/

5 септември 2023 г.

Край на записване на класираните деца до 16:00 часа Елиминиране на незаписаните деца.

Край на актуализацията на профилите. Заключване на системата в 17:00 часа.

Текущо класиране. Публикуване на резултатите от класирането.

/Само при наличие на свободни места/

6, 7 септември 2023 г

Актуализиране на профили и добавяне на кандидатури.


/Само при наличие на свободни места/

7 септември 2023 г

Записване на класираните деца

/Само при наличие на свободни места/

8 септември 2023 г

Край на записване на класираните деца до 16:00 часа Елиминиране на незаписаните деца.

/Само при наличие на свободни места/

Край на кампанията по класиране и записване на ученици за

1. клас за учебната 2023/2024 година

     Уважаеми родители на бъдещи първокласници, с Наредбата за прием на ученици в първи клас за учебната 2023/2024 година в общинските училища на територията на Столична община може да се запознаете тук.

 

Прилежащи територии на 58. ОУ "Сергей Румянцев"